Všeobecné a licenční podmínky

I. Kdo jsme a co nabízíme?

 1. Jsme společnost Toret plugins s.r.o., IČO: 088 60 980, se sídlem Nezamyslova 396, 397 01 Písek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 326539 (dále jen „Poskytovatel“ nebo „My“).
 2. Provozujeme internetovou platformu TORET, na které poskytujeme zejména licence k našim doplňkovým softwarům (pluginům) pro platformu WordPress, a to hlavně pro e-commerce řešení WooCommerce (dále jen „E-shop“) na internetové adrese https://toret.net/ (dále jen „Webová stránka“).
 3. Tyto podmínky jsme vypracovali proto, abychom Vás ve srozumitelné formě seznámili s tím, jak můžete licence k našemu softwaru objednat, jaká práva Vám náleží a jak postupovat v případě nejasností. Tyto podmínky tedy upravují v souladu s ust. 1751 odst. 1 a ust. § 2358 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a Vámi jakožto podnikající fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Oprávněný“ nebo „Vy“) prostřednictvím E-shopu. Upozorňujeme, že náš software je určen pouze podnikatelům, a že není určen pro spotřebitele.
 4. Předmětem smlouvy uzavírané mezi Vámi jakožto Oprávněným a námi jakožto Poskytovatelem je získání nevýhradního práva k použití softwaru, který je digitálním obsahem, a poskytování našich služeb podpory a aktualizací softwaru v rozsahu vyplývajícím z těchto podmínek (dále jen „Smlouva“), přičemž ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 5. Tyto podmínky se vztahují pouze na poskytování licencí v rámci Evropského hospodářského prostoru.

II. Uživatelský účet

 1. K tomu, abychom spolu mohli uzavřít Smlouvu, je nezbytné, abyste si zřídili svůj uživatelský účet. Díky němu a údajům, které do něj zadáte, Vám můžeme licenci k softwaru poskytnout, a hlavně Vám můžeme poskytovat podporu při instalaci softwaru i pozdějších potížích.
 2. Při registraci a zakládání uživatelského účtu jste povinni uvádět všechny Vaše údaje správně a pravdivě a při jakékoliv jejich změně je musíte aktualizovat. Údaje, které při objednávání nebo v uživatelském účtu uvedete, považujeme za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem – máte povinnost zachovávat mlčenlivosti ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu. Pokud dojde ke ztrátě přihlašovacích údajů nebo budete mít podezření, že mohly být odcizeny nebo zneužity, máte povinnost ihned zakročit, zejména požádat nás o jejich zablokování. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
 4. Pokud bude probíhat údržba našeho softwarového nebo hardwarového vybavení, může se stát, že uživatelský účet nebude vždy dostupný. Uděláme všechno proto, aby se tak dělo na co nejkratší možnou dobu, nicméně negarantujeme jakoukoliv dostupnost uživatelského účtu a v případě jeho nedostupnosti nejsme povinni nahradit škodu, která byla způsobena touto nedostupností.
 5. Informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, která naleznete na https://toret.net/ochrana-osobnich-udaju/.

III. Jak probíhá náš smluvní vztah?

Jak je možné si licence objednat?

 1. Licence k našemu softwaru si můžete pořídit na E-shopu prostřednictvím formuláře, který se Vám zobrazí poté, co přidáte software „do košíku“ a kliknete na ikonu „košík“. Do tohoto formuláře zadáváte své fakturační údaje. Pokud jste s námi již v minulosti nějaké Smlouvy uzavírali, Vaše údaje se vyplní samy díky Vašemu uživatelskému účtu. Vždy si ale můžete tyto údaje překontrolovat a případně změnit. Formulář dále obsahuje informace o softwaru, zejména jeho typ nebo název, množství a odměnu za licenci (cenu), které si můžete překontrolovat. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“), přičemž veškeré údaje, které v Objednávce zadáte, považujeme za úplné, správné, aktuální a pravdivé.
 2. Poté, co nám odešlete Objednávku (přičemž jejím odesláním také vyjadřujete souhlas těmito podmínkami a potvrzujete, že jste se seznámili s Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů), zašleme Vám potvrzení o jejím přijetí na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v Objednávce. Pokud bude Objednávka neobvyklá (např. co se týče velkého množství, vysoké ceny nebo nepravděpodobných fakturačních údajů), můžeme Vás kontaktovat a Objednávku si s Vámi ještě jednou potvrdit.
 3. Smlouva mezi námi je uzavřena okamžikem doručení potvrzení na Váš e-mail o tom, že jsme Objednávku přijali. Smlouvou se zavazujeme poskytnout Vám oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v domluveném rozsahu a poskytovat Vám podporu a aktualizace (dále jen „Služby“) a Vy se nám naopak zavazujete zaplatit za licenci a za související poskytované Služby odměnu.
 4. Smlouvu uzavíráme na dobu určitou 12 měsíců (předplatné), a po stejnou dobu Vám budeme poskytovat i Služby. Délka fakturačního období je stejná, tj. 12 měsíců.
 5. Smlouvu můžete kdykoliv ukončit, a to přímo v administraci „Můj účet“ v sekci „Předplatné“. My vám budeme poskytovat Služby až do skončení daného fakturačního období, ve kterém jste Smlouvu ukončili. Platby za stávající fakturační období, ve kterém jste Smlouvu ukončili, jsou nevratné a peníze za částečně vyčerpané fakturační období nevracíme.

Jak za software a naše Služby zaplatíte?

 1. Odměnu (cenu za software a Služby) můžete uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány Comgate.cz;
 • bezhotovostně převodem na náš bankovní účet.

V případě platby prostřednictvím některé z uvedených platebních bran online jste povinni řídit se pokyny a podmínkami provozovatele příslušné platební brány.

 1. Pro každou úhrady odměny (ceny) Vám vystavíme daňový doklad – fakturu, která bude splňovat veškeré požadavky dané právními předpisy, a kterou Vám v elektronické podobě zašleme na Vaši e-mailovou adresu.
 2. Jsme plátci DPH. Ceny za software a Služby uveřejněné na E-shopu jsou uvedeny včetně DPH v zákonné výši a Vy nám tak tuto DPH zaplatíte společně s cenou za software a Služby.

Jak Vám bude software dodán?

 1. Po zaplacení ceny za software a Služby Vám software zašleme e-mailem, případně si můžete plugin i Váš jedinečný licenční klíč stáhnout po přihlášení do sekce Můj účet. Na základě tohoto licenčního klíče Vám po dobu 12 měsíců od uzavření Smlouvy poskytneme Služby (tj. aktualizace pluginu a podporu) v rozsahu, jak je dále uvedeno v těchto podmínkách. Licenční klíč je možné použít pouze jednou a pouze na jedné WordPress instalaci. V případě, že licenční klíč nevyužijete, nemůžeme Vám poskytovat podporu dle těchto podmínek; i v takovém případě však platí, že provedené platby jsou nevratné a My nejsme povinni vracet Vám jakoukoli částku proto, že jste se později rozhodli licenční klíč a naše Služby nevyužít.

Jak je to s odstoupením od Smlouvy?

 1. Jako podnikatel nemáte právo od Smlouvy odstoupit (ledaže dojde k jejímu podstatnému porušení z naší strany dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku).

Některé další podmínky uzavření týkající se uzavření Smlouvy

 1. Veškeré náklady na používání komunikačních prostředků, které Vám vznikly v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy a s vytvářením Objednávky, si hradíte sami, přičemž tyto náklady se nijak neliší od základní sazby a Poskytovatelem nejsou nijak zpoplatněny.
 2. Na Vaši žádost rádi provedeme individuální modifikace zakoupeného softwaru, tyto modifikace ale nejsou zahrnuty v ceně za software a na podmínkách vytvoření takové modifikace je třeba se individuálně dohodnout s Poskytovatelem.
 3. Pokud je na E-shopu uvedena taková cena, u níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní anebo v číslech, není tato cena závazná a Smlouva není uzavřena.
 4. Vezměte prosím na vědomí, že prezentace našeho softwaru na
  E-shopu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně takto vystaveného softwaru. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Také jsme oprávněni kdykoliv měnit informace o softwaru a Službách, jejich parametry, parametry licence i cenu.

IV. Technické předpoklady funkčnosti pluginů

 1. Pluginy dodáváme se zárukou kompatibility při instalaci WordPress, WooCommerce a výchozích WordPress šablon, nezaručujeme kompatibilitu našeho softwaru s produkty třetích stran.
 2. Můžeme Vám zaručit funkčnost a poskytnout podporu, pouze pokud používáte verzi WordPress 5.4 a vyšší v kombinaci s WooCommerce 4.3 a vyšší.

V. Jaké jsou licenční podmínky a jakou Vám poskytneme podporu a aktualizace?

 1. Uzavřením smlouvy Vám poskytujeme licenci k našemu softwaru (pluginům), a to v rozsahu podmínek obecné veřejné licence GNU, jejichž plné znění naleznete zde.
 2. Licence je v souladu s podmínkami obecné veřejné licence GNU udělena jako nevýhradní, územně neomezená a časově neomezená.
 3. Každé udělení licence dle těchto podmínek je vázáno na jedny WordPress webové stránky a není kompatibilní s WordPress Multisite.
 4. Po dobu 12 měsíců od uzavření Smlouvy Vám budeme poskytovat podporu s instalací i s provozem prostřednictvím telefonického poradenského servisu, a jako e-mailový poradenský servis. Stačí nám zaslat e-mail na adresu podpora@toret.cz, ve kterém uvedete alespoň obecný popis problému, včetně údajů o licenčním klíči a příslušném pluginu, a my se Vám co nejdříve ozveme. V případě potřeby nám také na vyžádání poskytnete veškerou další součinnost nezbytnou k tomu, abychom Vám mohli podporu poskytnout.
 5. Po dobu 12 měsíců od uzavření Smlouvy pro Vás zpřístupníme rovněž aktualizace pluginu, ohledně něhož byla Smlouva uzavřena.
 6. O četnosti a rozsahu aktualizací softwaru rozhodujeme my.
 7. Doba dostupnosti podpory je ve všední (tj. pracovní) dny v době od 9 do 15 hodin. Nezaručujeme konkrétní reakční dobu, ale vždy se ji snažíme co nejvíce zkrátit. Nezaručujeme také to, že vyřešíme problémy, které se v souvislosti s pluginy vyskytnou, ale vyvineme maximální možné úsilí k jejich odstranění. Dále Vás upozorňujeme, že neneseme odpovědnost za jakékoli vady nebo jiné problémy způsobené: (i) službami nebo produkty třetích stran, které jsou s našimi pluginy propojené, (ii) jinými zásahy třetích stran, (iii) tím, že bude E-shop užíván v rozporu s jeho určením,(iv) nesplněním technických předpokladů funkčnosti pluginů dle těchto podmínek, (v) úpravami zdrojových kódu pluginů z Vaší strany nebo tím, že jste bez prodlení neprovedli jakoukoli dostupnou aktualizaci. V případě, že změníte nebo jinak zasáhnete do zdrojového kódu pluginu, nebudeme Vám poskytovat podporu související s vadami nebo chybami pluginů.
 8. Tato podpora a aktualizace nejsou poskytovány v případě, že je licence k softwaru udělena zdarma. Tyto pluginy jsou na E-shopu zdarma dostupné proto, že Vám mohou pomoci při používání Vašich webových stránek.
 9. Souhlasíte s tím, že kromě výše uvedených aktualizací a podpory nebudeme vydávat žádné jiné aktualizace ani upgrady ve smyslu ust. § 2389d Občanského zákoníku. Pokud dále z těchto podmínek nevyplývá jinak, nepoužijí se na Smlouvu ustanovení § 2389a až 2389u Občanského zákoníku.
 10. Na software neposkytujeme žádnou záruku. Vyskytne-li se na software vada, budeme ji řešit výlučně poskytnutím podpory nebo aktualizace dle tohoto článku podmínek; jiná práva z vadného plnění Vám nenáleží.

VI. A co dodat závěrem?

 1. Tyto podmínky jsou v českém jazyce. Dohodli jsme se, že veškerá ujednání mezi námi jako Poskytovatelem a Oprávněným se řídí právním řádem České republiky, a to i kdyby vztah založený Smlouvou obsahoval mezinárodní prvek.
 2. Vždy se budeme snažit jakýmkoliv sporům předejít, ale kdyby k nim přeci jen došlo, dohodli jsme se, že veškeré spory budou rozhodovat místně příslušné soudy Poskytovatele, a to i kdyby vztah založený Smlouvou obsahoval mezinárodní prvek.
 3. Veškerá práva k našim Webovým stránkám, a to hlavně autorská práva k obsahu, včetně rozvržení Webových stránek, fotek, grafik, videí, ochranných známek, log, ale i další obsah, náleží nám jako Poskytovateli a bez našeho souhlasu je zakázáno Webové stránky a jejich prvky nebo části jakkoliv kopírovat.
 4. V maximálním rozsahu povoleném právními předpisy vylučuje Poskytovatel svoji odpovědnost za Vaši škodu, ušlý zisk, nemožnost užívat Službu nebo software nebo přerušení jejich poskytování, a dále za ztrátu, poškození nebo obnovení Vašich dat nebo porušení jejich bezpečnosti. V každém případě, bude-li Poskytovatel přesto povinen nahradit Vám jakoukoli škodu, je tato povinnost Poskytovatele vyplývající z poskytování Služeb nebo software nebo s nimi související v souhrnu omezena částkou odpovídající 10 % ceny, kterou jste Poskytovateli zaplatili v období 12 měsíců předcházejících události, která vedla ke vzniku nároku na náhradu takové škody, nebo částkou 5 000 Kč, podle toho, která částka je nižší.
 5. Jsme oprávněni tyto podmínky jednostranně měnit i doplňovat, čímž ale nejsou dotčena práva a povinnosti mezi námi vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.
 6. Pokud Vám nebylo něco jasné nebo máte další dotazy, můžete nás kdykoliv kontaktovat na info@toret.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 1. 3. 2024.

Za Toret plugins s.r.o. Tomáš Cirkl, jednatel

Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy

Přejít nahoru